strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji:
 • rozgraniczeniu nieruchomości
 • umorzeniu postępowania (ugoda zawarta przed geodetą)
 • umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (brak podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia zawierający następujące dane:
 • imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania,
 • numery rozgraniczanych działek,
 • położenie działek,
 • dane osobowe właścicieli rozgraniczanych działek oraz ich adresy.
Załączniki do wniosku:
 • dokument własności (np. odpis z księgi wieczystej, akt własności ziemi (kserokopia)
 • wypisy z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencji gruntów dla rozgraniczanych nieruchomości

Opłata

 • Nie pobiera się opłat za postępowanie administracyjne.
 • Opłaty za czynności techniczne wykonywane przez upoważnionego geodetę ponoszą zainteresowane strony.

Termin załatwienia sprawy

 • W ciągu miesiąca od złożenia przez geodetę upoważnionego do przeprowadzenia czynności technicznych dokumentacji rozgraniczenia przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu.

Tryb odwoławczy

 • Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 tu dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Jarosławiu.
 • Odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 29 – 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1629 ze zmianami)

Uwagi

 • Postępowanie rozgraniczeniowe poprzedzone jest wydaniem przez organ postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczającego określające wnioskodawcę, przedmiot sporu, strony oraz upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności technicznych rozgraniczenia.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3285