strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 29.11.2023 r.
piątek, 24 listopada 2023 10:30

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku.
Sesja odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów obrad z XLV i XLVI sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1)  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” (projekt 1),
  2) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (projekt 2),
  3) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działki o numerze ewid. 2158 wraz z budynkiem ośrodka zdrowia, położonej w Pruchniku przy ul. Szkolnej 10A (projekt 3),
  4) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 (projekt 4),
  5) w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (projekt 5),
  6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (projekt 6),
  7) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/258/2022 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik (projekt 7),
  8) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Pruchnika (projekt 8),
  9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pruchnik dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik (projekt 9),
  10) w sprawie udzielania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rozborzu Okrągłym na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na prace remontowo-konserwatorskie przy budynku kościoła w Rozborzu Okrągłym” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 10),
  11) w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 11),
  12) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (projekt 12), 
  13) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (projekt 13),
  14) w sprawie podatku od nieruchomości (projekt 14),
  15) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruchnik w Świebodnej (projekt 15),
  16) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu nieruchomości w Pruchniku (projekt 16),
  17) w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie (projekt 17).
 8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2022/2023. Sprawy bieżące.
 9. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad:

 

  Wejscia: 921