strona domowa
strona domowa
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ROZBORZA OKRĄGŁEGO
czwartek, 07 grudnia 2023 14:24

I. W związku z zakończeniem budowy Etapu I kanalizacji mieszkańcy Rozborza Okrągłego, którzy posiadają zaprojektowany przyłącz mogą przystąpić do jego wykonania - koszt budowy przyłącza ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.

Przyłącz kanalizacyjny należy:

 • wykonać zgodnie z projektem, a w przypadku kolizji z istniejącym gazociągiem fakt ten należy zgłosić do gazowni w Jarosławiu celem odbioru kolizji,
 • wykonać z odpowiednich materiałów: rura o średnicy 160mm z PVC o rdzeniu litym,  sztywności min. SN4, studnie rewizyjne tworzywowe o średnicy min. 400mm, trzon studzienki z rury karbowanej dwuściennej, zwieńczenie studzienki pokrywa żeliwna lub betonowa z stożkiem,
 • zgłosić do odbioru przed zasypaniem do ZGK w Pruchniku. Odbiór od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu,
 • zinwentaryzować i wykonać mapę powykonawczą przyłącza.


II. W przypadku budynków do których przyłącza kanalizacyjne nie zostały zaprojektowane osoba ubiegająca się o przyłączenie powinna zapoznać się z procedurą wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Procedura dostępna w ZGK w Pruchniku oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik w zakładce ZGK Pruchnik.

III. Istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku używania wody do celów gospodarczych. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym licznikiem (podlicznikiem) wody. Informacje związane z procedurą montażu podlicznika należy uzyskać w siedzibie ZGK w Pruchniku, ul. Rynek 1, pokój nr 9. Jednak przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika wody należy dokładne przeanalizować koszty związane z jego montażem ponieważ prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonują Państwo na własny koszt. Warto zwrócić uwagę na to, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty wyłącznie, gdy ilość wody na cele gospodarcze będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści wynikające z jego posiadania.

IV. Mieszkańcom posiadającym własne ujęcia wody (studnie) podłączone do budynków mieszkalnych proponujemy prowadzenie rozliczeń z tytułu odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego na ujęciu własnym. Rozliczanie za odprowadzane ścieki będzie dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości. Informacje związane z procedurą montażu licznika na własnym ujęciu należy uzyskać w siedzibie ZGK w Pruchniku, ul. Rynek 1, pokój nr 9.
W przypadku braku wodomierza na własnym ujęciu (studni) będą Państwo rozliczani za odprowadzone ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody tj. 0,1m3/mieszkańca x doba.

V. W Rozborzu Długim funkcjonuje radiowy odczyt wodomierzy mogą Państwo instalować wodomierz APATOR POWOGAZ JS2,5-G1-02 2,5 m3/h SMART+ DN20 z nakładką radiową AT-WMBUS-16-2, która automatycznie będzie rozliczać ilość wody do celów gospodarczych lub ilość ścieków odprowadzonych na podstawie wskazań wodomierza na własnym ujęciu (studni). W przypadku montażu innego wodomierza bez możliwości odczytu radiowego będą Państwo zobligowani do:
- samodzielnego przekazywania odczytu podlicznika oraz odczytu licznika z własnego ujęcia do dnia

10 lutego; 10 maja; 10 sierpnia; 10 listopada każdego roku

 

 

 


 

 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ROZBÓRZ OKRĄGŁY

 1. Przyłącz kanalizacyjny należy wykonać od budynku do sieci kanalizacyjnej.
 2. Przyłącz wykonać z rur PVC o rdzeniu litym i sztywności co najmniej SN4, o średnicy ø160mm.
 3. Wpięcie wykonać w kinetę lub poprzez przejście szczelne in situ.
 4. Przyłącz kanalizacji należy wykonać poniżej strefy przemarzania gruntu (przykrycie rury 120cm) z zachowaniem spadku na przyłączu min. 1,5%.
 5. Wykonać studnie rewizyjne na odcinkach prostych nie rzadziej niż co 45m oraz w miejscach zmiany kierunku prowadzenia przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 6. Studnie rewizyjne wykonać z PP, PE, PVC o średnicy min. 400mm, trzon studzienki z rury karbowanej dwuściennej.
 7. W terenach utwardzonych, najezdnych montować studnie teleskopowe z pokrywą żeliwną o nośności minimum 12,5 t.  W terenach nieutwardzonych, nieobciążonych ruchem kołowym stosować studnie  z przykryciem teleskopowym o nośności  min. 1,5 t lub pokrywą betonową.
 8. Przy kolizji z przewodami gazowymi i kablami ziemnymi skrzyżowanie wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez ich zarządcę, oraz należy zgłosić kolizję do odbioru.
 9. Przy kolizji z wodociągiem należy zachować ostrożność, a prace prowadzić ręcznie. Należy zachować odległość min. 20cm w pionie pomiędzy wodociągiem, a przyłączem kanalizacyjnym.
 10. Przy przejściu pod drogami i rowami przyłącz kanalizacyjny należy wykonać w rurze ochronnej zgodnie z warunkami zarządcy.
 11. Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane tylko ścieki bytowe.
 12. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Kto nie stosuje się do zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
 13. Odprowadzanie ścieków z pomieszczeń położonych poniżej terenu wymaga stosowania urządzeń przeciw zalewowych i odbywać się może wyłączenie na ryzyko inwestora.
 14. Po wykonaniu przyłącza, a przed zasypaniem należy przyłącz zgłosić do odbioru technicznego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku. Odbiory dokonywane będą w godzinach pracy zakładu. Pozytywny protokół odbioru upoważnia do podpisania umowy na odbiór ścieków.
 15. Po odbiorze przyłącza należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą należy przedłożyć w ZGK w Pruchniku.
  Wejscia: 633