strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 21.12.2023 r.
czwartek, 14 grudnia 2023 10:29

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. o godz. 9:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLVII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok (projekt 1),
  2) w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości (projekt 2),
  3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 3)
  4) uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2024 rok (projekt 4), w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  c) opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  e) głosowanie nad uchwałą.
  5) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 5), w tym:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  c) głosowanie nad uchwałą.
  6) w sprawie zmiany w Uchwale XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 listopada 2023 r. (projekt 6)
  7) w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (projekt 7).
  8) w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/343/2023 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 listopada 2023 r. (projekt 8).
 8. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad: 

  Wejscia: 821