strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

 • Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości sporządzony samodzielnie, zawierający następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 • numer działki i powierzchnię
 • położenie działki – obręb (miejscowość).

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Procedura sprzedażny przetargowej trwa kilka miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Tryb odwoławczy

 • Nie przewiduje się trybu odwoławczego, ponieważ jest to czynność o charakterze cywilno – prawnym i dochodzi do skutku w wyniku zgodnego oświadczenia woli.

Podstawa prawna

 • art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
 • art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami)
 • § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108)

Uwagi

Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem poniższej procedury:

 • Uchwała Rady Miejskiej Pruchnika w sprawie przeznaczenia do sprzedaży (w przypadku braku zgody Rady Miejskiej na sprzedaż nie prowadzi się dalszego postępowania)'
 • sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - podane do publicznej wiadomości,
 • rozpatrzenie wniosków osób , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości,
 • ogłoszenie o przetargu – podane do publicznej wiadomości,
 • przeprowadzenie przetargu przez Komisję Przetargową,
 • sporządzenie protokołu z przetargu,
 • podanie do publicznej wiadomości wyników przetargu,
 • zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie zawarcia umowy sprzedaży do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
 • zawarcie notarialnej umowy sprzedaży której koszty ponosi nabywca.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3627