strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 14.02.2024 r.
wtorek, 06 lutego 2024 08:20

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 r. o godz. 9:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Planowany porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIX sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2024 rok (projekt 1),
  2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (projekt 2),
  3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2024 rok (projekt 3),
  4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 4).
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Pruchnik w roku 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2024.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad:

 

  Wejscia: 887