strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 21.03.2024 r.
poniedziałek, 18 marca 2024 07:08

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję LI Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z L sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu (projekt 1),
  2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2024 rok (projekt 2),
  3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 3),
  4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik (projekt 4),
  5) w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt 5),
  6) w sprawie dokonania zakupu nieruchomości w Pruchniku (projekt 6),
  7)  w sprawie dokonania zakupu nieruchomości w Pruchniku (projekt 7).
 8. Przedstawienie sprawozdanie z realizacji zadań w 2023 r. z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 9. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad: 

  Wejscia: 781