strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Kramarzówce na Zaosiny na odcinku km 0+00 do km 1+122

 

Całkowita
wartość
zadania

172 271,18 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

26.09.2011-30.10.2011

Wykonawca

Usługi Transportowe Piotr Jedynak Wierzbna 241, 37-500 Jarosław (przetarg nr IR 271/19/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-10-2011 roku. Zakres robót obejmował min.

  1. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 25m2
  2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 25m2
  3. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych**:
    • warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 1421,6m2
    • warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 3 cm – 1421,6m2
  4. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8 - 12 w ilości 10.0 dm3/m2 - 3002m2
  Wejscia: 6687