strona domowa
strona domowa
Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Rozborzu Długim

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Rozborzu Długim

 


Źródło
dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP , Gmina Pruchnik*

Kwota
dofinansowania

4 400,00 PLN - WFOŚ i GW

2 300,00 PLN - ZOSP RP

Termin
realizacji
zadania *

16.04.2012-16.08.2012

 


* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku  o dofinansowanie zadania do przedłożenia dokumentów po podpisaniu umowy z wykonawcą  (do WFOŚiGW)

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

16 kwiecień 2012 rok Ochotnicza Straż Pożarna z Rozborza Długiego otrzymała zapewnienie przyznania środków na zakup motopompy szlamowej ze Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Biuro Terenowe w Przemyślu na kwotę 2300,00 zł. W tym samym dniu Gmina Pruchnik wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu o dofinansowanie zakupu  motopompy,

18 maj 2012 rok pismo z WFOŚiGW w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu w sprawie przyznania dotacji w kwocie do 4 400,00 zł, lecz nie więcej niż 70% kosztu całkowitego zadania na zakup motopompy szlamowej,

4 czerwiec 2012 rok podpisanie umowy na dostawę motopompy pomiędzy ZOSP RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Biuro Terenowe w Przemyślu a OSP w Rozborzu Długim,

3 lipiec 2012 rok podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup motopompy pomiędzy Gminą Pruchnik a OSP w Rozborzu Długim,

24 lipiec 2012 rok odbiór końcowy wykonania dostawy i przekazania do użytkowania motopompy szlamowej dla OSP w Rozborzu Długim,

27 lipiec 2012 rok Gmina Pruchnik przedłożyła do WFOŚiGW dokumenty związane z wyborem wykonawcy zadania,

6 sierpień 2012 rok podpisanie umowy dotacji pomiędzy WFOŚiGW z siedzibą w Rzeszowie a Gminą Pruchnik

27 sierpień 2012 rok Gmina Pruchnik przedłożyła do WFOŚiGW częściowe i końcowe rozliczenie z realizacji zadania,

28 sierpień 2012 rok OSP w Rozborzu Długim przedłożyła Burmistrzowi Pruchnika końcowe sprawozdanie merytoryczno – finansowe  z rozliczenia dotacji celowej,

31 sierpień 2012 rok kontrola WFOŚiGW (ustalenia kontroli: zadanie rozliczone i zakończone z zachowaniem terminów zawartych w umowie dotacji)

  Wejscia: 6902