strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych:
  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor

 • obsługa osób prawnych:
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
 • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – od osób prawnych (DL – 1)
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach. – dla osób fizycznych (IP – 1)

Opłata

 • Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

 • Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji
 • Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcia

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)
 • Uchwała Nr XLVII/351/2023 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2023 r., poz. 5404)
 • Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Pruchnikuz dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015 r., poz. 3253)
 • Uchwała  Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Pruchnikuz dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały własnej (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2021 r., poz. 4339)

Uwagi

 • Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, terminie do 15 każdego miesiąca
 • Osoby fizyczne wpłacają podatek od nieruchomości na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych:
  - I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
  - II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
  - III rata płatna do 15 września roku podatkowego
  - IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego
 • Podatnicy mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy nr 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024, w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub do rąk sołtysa

Dokumenty do pobrania

 

 • Stawki podatku od nieruchomości na 2024 - UCHWAŁA NR XLVII/351/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

 • Stawki podatku od nieruchomości na 2023 - UCHWAŁA NR XXXVII/260/2022 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
 • Zmiana uchwały dotyczącej zwolnień z podatku UCHWAŁA NR XXVIII/191/2021 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały własnej.
 • Stawki podatku od nieruchomości na 2021 - UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

 • Stawki podatku od nieruchomości na 2020 - UCHWAŁA NR X/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.07.2019 r.

 • 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) • 1.1. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

 • 1.2. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

 • 1.3. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
 • 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)


 • 2.1. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
 • 2.2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
 

 

 


 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019 r.

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)


 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach (IP-1)
 • Stawki podatku od nieruchomości - UCHWAŁA NR XLVI/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

  Wejscia: 7079