strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

PODATEK ROLNY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych:
  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor

 • obsługa osób prawnych:
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku rolnego dla osób fizycznych

 • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja w sprawie podatku rolnego – od osób prawnych (DR – 1)

 • Informacja o lasach – dla osób fizycznych (IP – 1)

  (deklaracja i informacja dostępna na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój Nr 26)

Opłata

 • Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

 • Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub korektę do złożonej deklaracji

 • Osoby fizyczne składają informację IP - 1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)

 • Uchwała Nr XLVII/350/2023 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2023 r., poz. 5403)

 • Podatek rolny na 2023 r. wynosi:
  • 2,5 q (gospodarstwo rolne) - 200,00 zł,
  • 5 q (nieruchomość) - 400,00 zł.

Uwagi

 • Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca

 • Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach płatnych:
  a. I rata płatna do 15 marca roku podatkowego
  b. II rata płatna do 15 maja roku podatkowego
  c. III rata płatna do 15 września roku podatkowego
  d. IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego

 • Podatnicy mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy nr 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024, w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub do rąk sołtysa

Dokumenty do pobrania

 

Cena żyta na 2024 rok - Uchwała Nr XLVII/350/2023 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


 

Cena żyta na 2023 rok - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 - https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/17,2022,kategoria.html


Cena żyta na 2022 rok - Uchwała Nr XXVIII/192/2021 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Cena żyta na 2021 rok - Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Cena żyta na 2020 rok - Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.07.2019 r.


 • 1. Informacja o gruntach IR-1 • 1.1. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
 • 1.2. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2),
 • 1.3. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
 • 2. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) • 2.1. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
 • 2.2 Załącznika do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
 

 


 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 30.06.2019 r. 

 • Uchwała Nr XLVI/327/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach (IP-1)
  Wejscia: 5109