strona domowa
strona domowa

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych i prawnych:
  - mgr Urban Artur – inspektor

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych

 • Przypisanie kwoty zadeklarowanego podatku

Wymagane dokumenty

 • Wypełniona Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 wraz załącznikiem do deklaracji DT-1/A według ustalonego wzoru i złożona przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego do wglądu (niezbędne w przypadku kupna pojazdu)

 • Kserokopia umowy bądź faktury sprzedaży pojazdu (w przypadku sprzedaży pojazdu)

  (deklaracja i informacja dostępna na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokuj Nr 26)

Opłata

 • Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

 • W dniu zgłoszenia strony

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)

 • Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr XXIII/144/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r. poz 3752)

Uwagi

Na podstawie art. 9 pkt 6 osoby fizyczne i prawne są obowiązane:

 • składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania na rachunek właściwej gminy;

Na rok podatkowy 2018 obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr XXIII/144/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r. poz 3752)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 • autobusy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Podatnik zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, do dnia 15 września danego roku – II rata
 • od dnia 1 września danego roku podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

 

 

 

Dokumenty do pobrania


Stawki obowiązujące od dnia 01.01.2023 r.

 • UCHWAŁA NR XXXVII/261/2022 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik.
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1A 

 

 

 

Stawki obowiązujące do dnia 31.12.2022 r.

 • Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr XXIII/144/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2016 r. poz 3752)  Wejscia: 2969