strona domowa
strona domowa
Ogólne
Oferta pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pruchniku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku, będącego jednostką budżetową gminy
Wymiar etatu: 1/1

I. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,
  b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
  c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.

II. Wymagania pożądane:

 1. Znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 2. Znajomość przepisów samorządowych,
 3. Znajomość przepisów podatkowych,
 4. Znajomość przepisów płacowych,
 5. Znajomość przepisów ZUS,
 6. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych,
 7. Umiejętność pracy w zespole,
 8. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność i terminowość.

III. Do głównych zadań na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.
 5. Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.
 6. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym.
 7. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 9. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.
 10. Prowadzenie księgowości Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 11. Prowadzenie ewidencji sprzedaży wody oraz odprowadzanych ścieków,
 12. Rozliczanie należności za pobór wody i odprowadzane ścieki,
 13. Wystawianie faktur VAT za pobór wody i odprowadzane ścieki,
 14. Wysyłanie upomnień za niewpłacone należności,
 15. Przygotowywanie, wczytywanie i rozliczanie tras dla zestawu inkasenckiego PSION,
 16. Przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki, a także zmian w ciągu roku budżetowego.
 17. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki.
 18. Obsługa finansowa zobowiązań i należności Zakładu.
 19. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.
 20. Prowadzenie ewidencji kosztów.
 21. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 22. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań.
 23. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Zakładu.
 24. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
 25. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
 26. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę o zastępstwo – przewidywany okres zastępstwa I-XII. 2022r.
 3. Zasady wynagradzania – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku,
 4. Praca biurowa.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku urzędniczym.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty zalecamy przesłać pocztą lub w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Miejskiego w Pruchniku). Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem (16/6236114) dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie „Zastępstwo – Główny księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej”.

Kierownik ZGK
Paweł Wojdyła 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 27